Aktuellt


Årsmöte i Bishop Hill Sällskapet 16/4 14.00

Härmed kallas medlemmarna i Bishop Hill Sällskapet till årsmöte sön den 16 april 2023 kl. 14:00–16.30 på Upplandsmuseet, S:t Eriks torg 10, Uppsala. 

Program: 

14.00 Förtäring: kaffe och bulle, 115 kr/pers. 

14:35 Årsmötesförhandlingar. 

15.30 Utdelning av 2022 års Olov Isaksson-pris. Namnet på pristagaren avslöjas! 

16:00 Föredrag. 

Vi ber om anmälan till årsmötet senast torsdag 6 april till Ewa Rydåker på ae.rydaker@outlook.com. Med denna försändelse följer en inbetalningsavisering för 2023 års medlemsavgift. Vi är tacksamma för betalning senast den 6 april och ber samtidigt medlemmar att vid inbetalningen ange namn och e-postadress. De medlemmar som har bytt adress, uppge vänligen den nya adressen.  

Föreningen har skaffat Swishkonto!

Nu kan du enkelt sätta in din medlemsavgift på

1231645290

200 kr för enskild, 250 för familj, 300 för förening. Ange nam och e-post!

Alternativt PG 461 60 78-4. Skriv namn, och e-post i inbetalningsrutan.

Lyckat öppet hus på Bishop Hill museet

Den 21a maj var det öppet hus på  Bishop Hill museet vid bagarstugan vid Biskopskulla kyrka samt vandring till Erik Jansson- stenen.

Många hittade dit som framgår av bilderna ovan och nedan.

21/5. 11-14. Öppet hus på Bishop Hill museet

Välkommen på öppet hus på Bishop Hill museet vid bagarstugan vid Biskopskulla kyrka.

Vandring till Erik Jansson stenen kl 11.30 och dit är det 1,5 km, dvs 3 km fram och åter.

Stenen står i hagen vid Landsberga by.

Vid Landsberga gårdsbutik och café kan man äta lunch eller fika.

Olov Isaksson Priset till Stina Smibacker

I samband med årsmötet den 2:a april delades 2021 års Olov Isaksson pris ut till Stina Smibacker.

Motiveringen löd:

Bishop Hill Sällskapets Olov Isaksson Pris 2021 tilldelas en person som ända sedan hon var barn följt och fascinerats av historien kring Bishop Hill och den svenska utvandringen. Som vuxen har hon fortsatt sitt engagemang och aktivt bidragit till att historien bevarats för eftervärlden genom att bland annat upplåta sitt eget hus till sällskapets museum.

2021 års Olov Isaksson pris går till Stina Smibacker, Biskopskulla prästgård, för henne starka engagemang och stora generositet.

Ny styrelse vald

I samband med årsmötet i april 2022 valdes en ny styrelse. Den ser ut så här:

Ordförande:
David Isaksson

Ledamöter: 

Charlotte Medin
Ewa Rydåker
Håkan Palm, kassör
Kerstin Mickelsson

Suppleanter:

Iréne Flygare

Årsmöte och dags att betala medlemsavgift

Pandemin har för alla inneburit en tung tid och för Bishop Hill sällskapet har den inneburit att verksamheten starkt begränsats.

Men nu är vi förhoppningsvis ur pandemin och därför startar vi verksamheten på nytt. Den 2/4 äger ordinarie årsmöte rum med föredrag samt presentation av vinnaren av Olof Isaksson-priset.

Den 21/5 11-14 blir det öppet hus på Bishop Hill-muséet nära Biskopskulla kyrka. Bishop Hill sällskapets styrelse berättar och visar. Det blir även en vandring till Erik Jansson stenen vid Landsberga by.

Vi hoppas att du vill fortsätta att stödja föreningens verksamhet genom att också i fortsättningen vara medlem. 

Medlemsavgiften är 200 kr (250kr för familj och 300 för förening) och kan sättas in på föreningens PG konto 461 60 78 -4. Skriv namn, adress, år och telefon samt e-post.

Mvh

Styrelsen 

Kallelse till årsmöte 2022

Härmed kallas medlemmarna i Bishop Hill Sällskapet till årsmöte lördagen den 2 april 2022 kl. 12:00 på Upplandsmuseet, S:t Eriks torg 10, Uppsala.

Utställningen ”Utopi på prärien – skuldsatt men syndfri” kan ses från kl.11.30 (inte 11.00 som vi tidigare skrev).

Program:    

12.00 Förtäring: dryck och kaffe. 75 kr/pers.

12:45 Årsmötesförhandlingar. 

13.00 Anna Rosling visar filmen ”Reunited in Bishop Hill with Hans Rosling”, hennes släktrelation till Bishop Hill.   

14.00 Utdelning av 2021 års Olov Isaksson-pris. Namnet på pristagaren avslöjas!

14:15 Dag Blanck, professor i Amerikastudier vid Uppsala universitet berättar om sina personliga intryck från Bishop Hill och den svenska migrationen. 

Ny styrelse vald

I samband med årsmötet i september 2021 valdes en ny styrelse. Den ser ut så här:

Ordförande:
Bernt Karlsson

Ledamöter: 
David Isaksson, vice ordförande

Håkan Palm, kassör

Gunnar Sundelin, ledamot

Kerstin Mickelsson, ledamot

Suppleanter:

Charlotte Medin

Ewa Rydåker

Iréne Flygare

Välkommen till Årsmöte 2021

Bishop Hill Sällskapets årsmöte äger rum lördagen den 4 september 2021 kl. 12:30 i Katedral kaféets samlingssal, Domkyrkoplan 7, Uppsala. Årsmötet är corona-anpassat med gällande avstånd mellan deltagarna mm.

Utställningen ”Utopi på prärien – skuldsatt men syndfri” kan beses från kl.11.00.

Program:

12.30 Förtäring: Räksmörgås/motsvarande, med dryck och kaffe. 150 kr/pers.

13:15 årsmöteshandlingar.

14.00 Utdelning av 2020 års Olov Isaksson-pris.

14:15 Irene Flygare och Marja Erikson, som forskat om den sociala och ekonomiska

bakgrunden till Erik Jansismen och utvandringen till Bishop Hill och berett underlaget till

utställningen ”Utopi på prärien – skuldsatt men syndfri”, ger en uppföljning av sitt arbete.

Anna Rosling visar filmen ”Reunited in Bishop Hill with Hans Rosling”, hennes släktrelation till Bishop Hill.

Föredragningslista

1. Årsmötets öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Val av presidium, ordförande och sekreterare

4. Val av två protokolljusterare

5. Fråga om kallelse utsänts i stadgeenlig ordning

6. Föredragning av 2020 års verksamhetsberättelse.

7. Föredragning av Revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare

9. Val av ordförande intill nästa .årsmöte

10. Val av tv. styrelseledamöter och tv. suppleanter för två år

11. Val av tv. revisorer jämte tv. suppleanter för ett år

12. Val av valberedning samt sammankallande

13. Fastställande av årsavgift 2021

14. Behandling av i förväg anmälda ärenden

15. Övriga ärenden och information

16. Avslutning

Anmäl dig till årsmötet  senast måndagen den 30 augusti till Kiell Tofters

Kiell _ at_ tofters.net (070-664 74 05) eller till Ewa Rydåker på. ae.rydaker _ at _ outlook.com (tel.

070-267 81 86). 

Glöm inte att betala din årsavgift före mötet och ange och din e-postadress när du betalar. Vi ses den 4:e september!

Styrelsen

Olov Isaksson Priset till Marja Erikson och Iréne Flygare

Årets Olov Isaksson Pris går till Marja Erikson (t hö) och Iréne Flygare (t v). Här nedan kan du läsa motiveringen.

Olov Isaksson Priset 2020 

Bishop Hill Sällskapets Olov Isaksson Pris 2020 tilldelas två forskare som studerat den sociala och ekonomiska bakgrunden till Erik-Jansismen och utvandringen till Bishop Hill, särskilt kvinnornas roll, och sammanfattat det arbetet i en berättelse om ”Skuldsatta i Torstuna – på väg mot syndfrihet i Bishop Hill”. 

Deras tankeväckande och ambitiösa forskning om missväxt, religiös och ekonomisk kris i ett mellansvenskt fögderi utmynnade i deras skildring om grundandet av en utopisk svensk koloni i Mellanvästern. 

De publicerade sin berättelse i Årsboken Uppland 2016. Deras muntliga berättelse gav sitt avtryck på Sällskapets höstträff i Uppsala 2018, med applåder och stor uppskattning. 

Deras forskning presenterades i Bishop Hill Sällskapets Bulletin den hösten och en ny artikel följde i Bulletinen våren 2019, ”Erik Jansson och hans familj – en religiös rörelses bakgrund och framväxt i Torstuna härad i en tid av nödår och uppror”. 

Utställningen ”Utopi på prärien – skuldsatt men syndfri” på Upplandsmuseet i Uppsala grundas på deras forskningsarbete. Vernissage ägde rum den 15 november 2019 och utställningen pågår till den 1 december 2021. 

Årets Olov Isaksson Pris går till Marja Erikson, fil.dr. vid Uppsala universitet och chef för avdelningen kulturmiljö vid Stiftelsen Upplandsmuseet, och till Iréne Flygare, docent i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet, vice preses i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och tidigare forskningschef vid Stiftelsen Upplandsmuseet. 

Bishop Hill Sällskapet

 The Olov Isaksson Prize 2020 

The Bishop Hill Society of Sweden awards its 2020 Olof Isaksson Prize 

to two researchers who studied the social and economic background to Erik-Janssonism and the emigration to Bishop Hill, especially the role of women. The prize honors their account ”Indebted in Torstuna, on the way to being free from sin in Bishop Hill.” 

Their thought-provoking and ambitious research about famine, religious and economic crisis in a central Swedish county resulted in their story of the founding of a utopian Swedish colony in the Middle West. 

They published their account in the annual book “Uppland 2016”. Their lecture left its mark on the Bishop Hill Society´s fall meeting in Uppsala 2018 and was received with applause and great praise. 

Their research was presented in the Society’s Bulletin that same fall and was followed up by an article in the Society’s Bulletin for Spring 2019 entitled “Erik Jansson and his households – the background of a religious movement and its growth in Torstuna tax district in a time of famine and agitation”. 

The exhibit “Utopia on the Prairie – In Debt but Free from Sin” at the Uppland County Museum is based on their research. The opening was on Nov. 15, 2019 and the exhibit continues till Dec. 1, 2021. 

This year’s Olov Isaksson Prize goes to Marja Erikson, Ph.D. from Uppsala University and director of the department of cultural environment at Uppland County Museum and to Iréne Flygare, associate professor in agricultural history at the Swedish University of Agricultural Sciences, vice president of the Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture and former director of research at Uppland County Museum. 

Bishop Hill Society 

Sweden 

museet_ingang

Styrelsen omvald inför nästa ordinarie åsmöte

Vid det digitala årsmötet den 7/11 omvaldes den sittande styrelsen. Årsmötet beslutade också att tillsätta en arbetsgrupp för hur medlemsvärvning ska gå till i framtiden. Det ä styrelsens förhoppning att det ska bli möjligt att genomföra ett vanliigt årsmöte våren 2021.

Kallelse till digitalt årsmöte 7/11 14.00 SAKNAR du inbjudan? Maila så skickar vi!

Som ni alla vet har 2020 varit ett år utöver de vanliga och för sällskapet innebär det att vi inte kunnat genomföra några av de utåtriktade program som normalt äger rum under året. Vidare så har delar av styrelsen drabbas av sjukdom under året, vilket haft en ytterligare negativ inverkan på arbetet och bland annat gjort att vi inte kunnat ge ut bulletinen som planerat. Vi hoppas dock kunna få klart nästa bulletin före årets slut.

Utifrån vad vi nu kan överblicka så kommer det inte att gå att återuppta normal verksamhet förrän tidigaste det andra kvartalet 2021. Men eftersom föreningen behöver ha ett formellt årsmöte så kallar vi  till ett digitalt årsmöte. Du som är medlem kommmer även att få kallelsen med brev.

Årsmötet äger rum den 7/11 klockan 14.00 och sker över internet.

För att medverka i årsmötet behöver du ha en e-postadress, en internetuppkoppling samt koppla upp dig med programmet Zoom enligt de instruktioner som vi kommer att skicka till dig.

Du behöver också ha betalat din årsavgift. Avgiften är 200 kr ensklid medlem, 250 familj kr och 300 kr för organisation. Sätt in avgiften på pg 4616078-4.

För årsmötet och annan framtida kommunikation behöver vi din e-postadress.

Vänligen skicka därför ett mail till adressen: biskops.kulla@bishophill.semed namn samt när du betalat avgiften och om du planerar att vara med på årsmötet.

Inför årsmötet kommer vi att genomföra ett ”testmöte” för de medlemmar som önskar prova tekniken. Mer information följer.

Stockholm den 21/10 2020.

Styrelsen i Bishop Hill Sällskapet.

 

Digitalt årsmöte planeras under hösten

Som vi alla vet så finns det inget tecken på att pandemin skulle upphöra och att det blir möjligt att ordna större möten den närmaste tiden. Styrelsen har därför beslutat att kalla till ett digitalt årsmöte som sannolikt kommer att samordnas med en föreläsning som normalt hålls under höstträffen. Vi återkommer så snart vi har besked om exakt när mötet kommer att äga rum och hur man ska göra för att delta.

Styrelsen

 

Årsmötet skjuts upp

På grund av coronaepidemin skjuts årsmötet upp till (preliminärt) den 29 augusti. Vi följer förstås händelseutvecklingen och det kan bli aktuellt att flytta fram årsmötet ytterligare. Vi ber alla medlemmar som så kan att meddela oss huruvida ni tagit del av denna information.

Du kan meddela oss på sällskapets Facebook-sida eller på vår e-postadress: biskops.kulla(at) bishophill.se

The annual meeting is postponed due to the corona pandemic

Due to the corona  pandemic, the annual meeting is postponed until (preliminary) on August 29. We are of course following the development and it might be necessary to postpone the annual meeting even more We ask all members who are able to notify us that they have received this information.

You can notify us on Facebook page via our e-mail address: biskops.kulla (at) bishophill.se

Tankeväckande föredrag på sällskapets höstträff

Vad har Pelle Svanslös och Bishop Hill gemensamt? Om bland annat detta berättade Harald Runblom i ett mycket uppskattat föredrag i samband med sällskapets höstträff som ägde rum den 26/10 på Upplandsmuseet i Uppsala.

Under rubriken ”Svenska möten med Amerika” berättade Harald Runblom, utrustad med en försvarlig trave Amerikalitteratur, om spännande och för många av oss oväntade kopplingar mellan Sverige och USA.

”Vem är den mest kände svenska idrottsmannen i USA?” frågade Harald inledningsvis deltagarna. Efter en del gissande berättade föredragshållaren själv svarat: Gunder Hägg, löpargeniet som tränade sig fram och tillbaka på ett skepp på väg till USA, mitt under brinnande världskrig (1943). Väl framme vann Gunder Hägg alla lopp utom ett och skrev därmed för alltid in sig i den amerikanska idrottshistorien. Men Gunder Häggs lopp var också en del i det storpolitiska spelat under Andra Världskriget där USA aktivt sökte motverka de tyskvänliga tendenserna inom svensk idrott.

Föredraget blev något av en svindlande resa där Harald Runblom kopplade samman människor, platser och historian på ett många gånger oväntat och intresseväckande sätt, och gärna med en särskild blinkning till Uppsala.

Efteråt kunde publiken gå hem med förvissningen att de nu visste allt om sambandet mellan Pelle Svanslös och Bishop Hill.  Inte illa!

Höstträffen bekräftade också de tidigare beslutade stadgeändringarna. Sällskapets ordförande Tommy Andersson kunde också glatt berätta att sällskapet fått en stor donation av negativ och fotografier från Sören Hallgren. En del av dessa bilder kommer också att finnas med på den utställning om Bishop Hill som den 15/11 har vernissage på Upplandsmuseet. Läs vidare på länken.

https://www.upplandsmuseet.se/handelser/vernissage-utopi-pa-prarien-skuldsatt-men-syndfri/

 

Harald Runblom

Höstträff 26/10 med föredrag av Harald Runblom

Lördagen den 26 oktober kl. 13.00 på Upplandsmuseet, S:t Eriks torg 10 i Uppsala är det dags för vår höstträff.

Program: Harald Runblom, professor emeritus i historia vid Uppsala Universitet och årets Carl Sandburg-pristagare berättar om ”Svenska möten med Amerika”.

Förtäring: Baguette eller motsvarande rätt. Måltidsdryck, kaffe och kaka.

Anmälan senast 22 oktober till Kiell Tofters på kiell@tofters.net (070-664 74 05) eller till Håkan Palm på hakan.palm@teleseum.se (tel. 070-883 08 42).

Varmt välkomna!

Unknown

Harald Runblom pratar på höstträffen 26/10

Årets föredragshållare på höstträffen blir Harald Runblom som kommer att tala under rubriken ”Svenskars möten med Amerika”. Plats är ännu inte klar, men anteckna gärna datum redan nu!

Harald Runblom har en professur för Nordamerikastudier om emigrationen vid Uppsala universitet. I våras fick han Carl Sandburg-medaljen som delas ut av Swedish American Historical Society i Chicago.

Medaljen har delats ut sedan 1977. Syftet med medaljen är att:  ”honor service to the Society, service to the Swedish community, and/or service to the community at large”

Läs mer på: https://www.swedishamericanhist.org/wp-content/uploads/2019/04/SAHS-Newsletter-March-2019.pdf

Carl Sandburg var poet, författare och journalist och hans föräldrar hade migrerat från Sverige.  Hans födelsehem hem som ligger i Galesburg, inte långt från Bishop Hill, är idag ett museum.

Årsmöte med musik och prisutdelning

Bishop Hill Sällskapets årsmöte hölls den 27e april i Örsundsbro. Ett 20-tal medlemmar deltog. Årsmötets höjdpunkt var utdelningen av Olov Isaksson-priset som i år gick till Bishop Hill-spelet och Eva-Lotta Andersson, ordförande i Norabella Teatersällskap.

I sitt föredrag berättade Eva-Lotta Andersson om Bishop Hill-spelet i Nora, om sin väg till engagemang i spelet som skådespelare, ordförande och regissör, samt producent av den nyproducerade filmen ”Bishop Hill”.

Under årsmötet framträdde också Johan Johansson, från musikgruppen StegVis, som spelade, sjöng och berättade om Bishop Hill. Johan har de senaste åren besökt Bishop Hill tillsammans med Lars Erik Sundin, samt skrivit vistexter med musik handlande om utvandringen från Nora till Bishop Hill.

Årsmötet valde också en ny styrelse. Stina Smibacker avtackas för många års tjänst som museivärd och styrelseledamot. Karl-Erik Axelsson avtackas för många års tjänst som styrelsesuppleant.

Den nya styrelsen består av:

Tommy Andersson, Ordförande vald på ett år.

David Isakssonoch Bengt-Göran Österdal, styrelseledamöter valda på två år.

Kvarstående i styrelsen, valda 2018 på två år är Kiell Tofters och Håkan Palm.

Kvarstående suppleanter valda 2018 på två år är Harald Runblom och Ewa Rydåker.

Iréne Flygare är nyvald som suppleant på två år.

Den tillträdande styrelsen beslutade vid sitt första möte att välja David Isaksson till vice ordförande, Kiell Tofters till sekreterare och Håkan Palm till kassör.

 

LOTTA 1Familjen_Erson_i_Litselbo_splittras_2010

 

Årets Olov Isaksson pris går till Bishop Hill Spelet och Eva-Lotta Andersson

Bishop Hill Spelet och Eva-Lotta Andersson är årets mottagare av Olov Isaksson-priset. Styrelsen gratulerar varmt.

Motiveringen lyder:

Bishop Hill Sällskapets Olov Isaksson Pris 2019 tilldelas både spelet och producenten av den mångsidigt gestaltade berättelsen om emigrationen i Erik Janssons fotspår. Om händelser som utmynnade i utvandring till mellanvästern i Amerika och kolonibygget Bishop Hill. 

Ett dramatiserat sommarteaterspel som väckt begrundan i både Biskopskulla och Bishop Hill, i emigrationens hembygder och i svenskbygderna i Amerika, också spelad flera gånger på Skansen, den främsta svenska kulturparken för utomhusspel. 

Spelet gestaltar verkliga personer och händelser i en berättelse grundad på brev från Bishop Hill till släktingar i Nora, noteringar i kyrkböcker, domstolsprotokoll, andra historiska dokument och muntliga berättelser från anhöriga i både Sverige och USA. 

Berättelsen har nu fulländats i spelfilmen ”Bishop Hill”. 

Årets Olov Isaksson Pris går till Bishop Hill Spelet och Eva-Lotta Andersson som drivkraft bakom spelet och producent av filmen. 

Bishop Hill Sällskapet 

The Olov Isaksson Prize awarded to the Bishop Hill Play and Eva-Lotta Andersson  

The Bishop Hill Play and Eva-Lotta Andersson has been awarded the 2019 Olov Isaksson price with the following motivation:

 Olov Isaksson Prize 2019 

The Bishop Hill Society of Sweden awards its 2019 Olov Isaksson Prize to 

the play and the producer of the well-constructed story of the emigration in the footsteps of Erik Jansson. About events that culminated in emigration to the Midwestern America and the building of the Bishop Hill Colony. 

A dramatized summer theatre play that aroused the public attention in both Biskopskulla and Bishop Hill, in the emigration’s Home regions and in the Swedish communities in America, also played at Skansen, Sweden’s foremost outdoor culture Park. 

The play portrays real people and events in a story based on letters from Bishop Hill to relatives in Nora, notes in church records, court records, other historical documents and oral narratives from relatives in both Sweden and the United States. 

The story has now been completed in the feature film ”Bishop Hill”. 

The 2019 Olov Isaksson Prize is awarded to the Bishop Hill Play and Eva-Lotta Andersson as the driving force behind the play and producer of the film. 

Bishop Hill Society 

Sweden 

 
Upplandsmuseet,September, 2012 (1280px)b
 

Välkommen till höstträff 27 oktober 13.00!

Årets höstträff äger rum på Upplandsmuseet, S:t Eriks torg 10, i hjärtat av Uppsala.
 

Iréne Flygare och Marja Erikson som forskar om den sociala och ekonomiska bakgrunden till Erik Jansismen och utvandringen till Bishop Hill, och särskilt kvinnors roll, berättar om Skuldsatta i Torstuna – på väg mot syndfrihet i Bishop Hill ”.

 
 
 

Förtäring:Baguette eller motsvarande rätt. Måltidsdryck, kaffe och kaka.

Avgift:80 kr/person

Anmälan senast 23 oktober till Kiell Tofters på kiell@tofters.net(070-664 74 05) eller till Håkan Palmpå hakan.palm@teleseum.se (tel. 070-883 08 42).

Iréne Flygare & Marja Erikson

Iréne Flygare är fil dr. docent, vice preses i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Marja Erikson -r fil.dr. chef för avdelningen kulturmiljö på Upplandsmuseet.

Välkommen!  

 
IMG_5597.jpg
 
Årets Olov Isaksson pris går till Åsa Bengtsson!

Textilkonstnären Åsa Bengtsson, skaparen av den fantastiskt bildväven ”Längtan till Amerika” där en väv berättar om Bishop Hill får årets Olov Isaksson pris. Många gratulationer från sällskapet.

Motiveringen lyder:
Olov Isaksson Priset 2018
”Bishop Hill Sällskapets Olov Isaksson Pris 2018 tilldelas textilkonstnären som med sin imponerande konst och vandringsutställning ”Längtan till Amerika” färgrikt och mångsidigt belyst berättelsen om den svenska utvandringen och de historiska banden mellan Sverige och Amerika.
De nio storstilade verken i ”Längtan till Amerika” – ”Nya Sverige”,
”Bishop Hill”, ”Chicago”, ”Minnesota”, ”Going West”, ”Artisterna”, ”Uppfinnarna/Uppfinningar/ Entreprenörer”, ”Drömmen om America” och ”Att realisera en dröm”, har sedan 2002 visats på många välrenommerade museer och institutioner i såväl USA som i Sverige. Berättelsen och bildvävnaderna har på ett lysande sätt sammanfattats i hennes bok ”They Yearned For America”.
Bishop Hill Sällskapet har särskilt följt den fina Bishop Hill-vävnaden på dess resa till Amerika, där den slutligen hittat ”hem” i Steeple Building i Bishop Hill.
Årets Olov Isaksson Pris går till textilkonstnären Åsa Bengtsson.”

 
 
IMG_5597

Åsa Bengtsson, magic textil artist, is awarded the 2018 Olov Isaksson Prize.

Congratulations to Åsa Bengtsson, who in 2018 receive the Olov Isaksson Prize with the following motivation:

Olov Isaksson Prize 2018
”The Bishop Hill Society of Sweden awards its 2018 Olov Isaksson Prize to
a textile artist who, with her impressive art and exhibition ” They Yearned For America”, illustrated the story of the Swedish emigration and the historical ties between Sweden and America.
The nine grand works in ” They Yearned For America ” – “New Sweden”,
”Bishop Hill”, ”Chicago”, ”Minnesota”, ”Going West”, ”The Artists”, ”Inventors/Inventions/Entrepreneurs”, ”The American Dream” and ”A Dream Is Realized”, have, since 2002, been shown in many museums and institutions in both the United States and Sweden. The tapestries have been splendidly depicted and interpreted in the artist’s book, ”They Yearned For America”.
The Bishop Hill Society of Sweden has closely followed the remarkable Bishop Hill tapestry on its journey around America, where it finally found a permanent home in the Steeple Building in Bishop Hill, Illinois.
The 2018 Olov Isaksson Prize is awarded to the textile artist Åsa Bengtsson.”


Bishop Hill Society
Sweden

 
IMG_2734
 
Lyckad höstträff med Bo Björklund
På sällskapets höstträff berättade Bo Björklund om sitt mångåriga arbetet med att utveckla och bygga upp databaser, för att kunna få mer kunskap om dem som migrerat från Sverige. Det blev en fascinerande berättelse om förlista skepp utanför New Foundland och en försvunnen simhoppare – Mollberg – från Uppsala.
 
IMG_2739
Stort tack för att du medverkade!
 
 
Höstträffen blir den 18/11!
 
På grund av sjukdom har höstträffen försenats, men nu blir den av.
 
Datum och tid: 18/11. kl 13.00
Plats: Global Reporting, Stora Nygatan 26
2 tr. Pk 1278
Förtäring: Baguette eller motsvarande rätt. Måltidsdryck, kaffe och kaka.
Program: Emigrantforskaren Bo Björklund berättar om ”Emigrantregistrering med datorhjälpmedel de senaste 40-åren ”.
Avgift: 80 kr.
 
Anmälan senast den 14 november till Anders Rubin tel. 073-688 01 68 (anders-rubin@hotmail.com) eller till Anne Belling tel. 070-337 34 30 (annebelling@icloud.com) .

DSC00999.JPG b.jpg

SOLIGT MIDSOMMARFIRANDE MED PRISTAGARE

Midsommarfirandet i Biskopskulla kvällen före midsommarafton ägde rum den 22 juni. Det blev en solig och varm dag med god stämning. Drygt 300 lokala och tillresta midsommarfirare slöt upp utanför Bishop Hill Museet.

DSC00991.JPG b.jpg

Enköpings folkdansgille tågade in med fanbärare och gånglåt. Midsommarstången restes och folkdansen tog fart till tonerna av spelmanslagets stråkar. Midsommarkransar bands och barnen bjöds på lekar och ponnyridning. Kaffe, hembakat bröd, grillkorv och lätta drycker fanns att tillgå som förplägnad.

DSC00980

Olov Isaksson Priset utdelades till debattören, journalisten och författaren Hans Lindblad från Gävle. Hans tackade för priset och berättade om samarbetet med Olov Isaksson med 150-årsminnet av den svenska utvandringen till Amerika.

midsummer-830403_6405656

SNART DAGS FÖR BISKOPSKULLA-DAGEN!

Den 22/6 ordnar Bishop Hill sällskapet tillsammans med Biskopskulla Sockenråd och  Lagunda Hembygdsförening ett traditionellt midsommarfirande i Biskopskulla med midsommarstång, dans, sång och musik med Aila och Lisen, femkamp, blomsterkransförsäljning, kaffe- och korvservering.

I samband med detta delas också årets Olov Isaksson pris ut till pristagaren Hans Lindblad.

 
Datum: 22 jun 2017 17:30 – 22 jun 2017 20:30.
Plats: Vid kyrkan i Biskopskulla.
 
 

OLOV ISAKSSON PRISET TILL HANS LINDBLAD

I samband med sällskapets årsmöte tillkännagavs årets vinnare av Olov Isaksson priset: Hans Lindblad!
Priset utdelas på Biskopskulladagen den 22 juni 2017.
 
Ett trettiotal deltog på årsmötet. Mötet gästades av förste intendenten Per Cullhed påUppsala Universitet, Carolina Redeviva. Han återlämnade sällskapets gamla bok Erik-Jansoniternas Historia i konserverat respektive digitaliserat skick. Sällskapet ska vid nästa styrelsemöte ta ställning till hur vi lämpligen kan tillgängliggöra den digitala versionen och om vi kan utge en faximilutgåva.
 
DSC00877
Lars-Åke Wångstedt höll ett mycket intressant föredragom ”Den första kvinnan att skriva Janssarnas historia” och det anspelade på boken Erik-Jansoniternas Historia.
 
Så här står det i prismotiveringen:
 
”Bishop Hill Sällskapets Olov Isaksson Pris 2017 tilldelas debattören, journalisten, författaren och tidigare politikern som i sitt värv hjälpt oss att förstå migrationens politiska och sociala betydelse, också för de som blev kvar i Sverige.
 
Vid ett besök i Bishop Hill och Galva väcktes hans tanke på migrationen som ett folkets projekt, inte överhetens, och där migrationen till Amerika också bidrog till att utveckla demokratin här hemma i Sverige. Något senare skrev han ett förslag om att uppmärksamma 150-årsminnet av den svenska utvandringen till Amerika, med utgångspunkt från erikjansarnas utvandring 1846. En jubileumskommitté bildades med Olov Isaksson som generalsekreterare.
 
Hans initiativ till resor och kontaktskapande mellan Gävleborg och mellanvästern och hans inventering av emigrationsminnen i Hälsingland och Gästrikland har inspirerat till att sprida information om viktiga platser, personer och händelser i emigrationens transatlantiska nätverk.
 
Hans mångåriga arbete, bland annat genom boken Tur och retur Amerika, har visat på den betydelse migrationen till Amerika hade för utvecklingen i Sverige, liksom för hur dagens migration bidrar till att utveckla världen i stort.
 
Årets Olov Isaksson Pris går till författaren, journalisten och Gävlebon Hans Lindblad.”

OIP 2017 L med logoOIP 2017 L med logo

img_0003

Höstträff med Lilly Setterdahl
Lördagen den 22 oktober kl. 13.00 i Messingen i Upplands Väsby är det dags för årets höstträff.

Denna gång gästas sällskapet av författaren och forskaren Lilly Setterdahl som kåserar om sitt mångåriga arbete med att bevara svensk emigranthistoria.

Förtäring: Stenugnsbakad ciabatta. Måltidsdryck, kaffe och kakor.
Avgift: 75 kr/person
Anmälan senast 18 oktober till Anders Rubin på tel. 073-688 01 68 eller till Anne Belling på annebelling@icloud.com (tel. 070-583 74 19).
Välkommen!
Läs mer om Lilly Zeterdahl och hennes författarskap på http://lillysetterdahl.blogspot.it

De unika röstinspelningarna från Bishop Hill – hur hamnade de i KB:s samlingar?
Den 7e december ordnar Sällskapet och Kungliga biblioteket en gemensam kväll om de kända vaxrullarna från Bishop Hill.
Peter Wickblom föddes 1810 och emigrerade till Amerika 1846. Hans berättelse om överfarten spelades in 1904 av bonden Jonas Berggren som konstruerat en egen kopia av Edisons fonograf. Under kvällen berättas historien om hur fonografrullarna hittades och kom till Sverige, men också om Bishop Hill, som är en unik del i den svensk-amerikanska historien.

Medverkande:

Sören Hallgren, fotograf och Bishop Hill-kännare. Finn Isaksson, som var med när rullarna ropades in på auktion. Ingela Utterström och Bengt-Olof Ågetoft, handläggare för KB:s samlingar av ljud och rörlig bild.
David Isaksson är moderator.
Föreläsningen är ett samarbete mellan KB och Bishop Hill-sällskapet.

Håkan Walls tacktal

Här kan du läsa Håkan Walls tacktal efter att han fått Olov Isaksson-priset.

Jag tackar för den hedersamma utmärkelsen att få ta emot 2016 års

Olof Isaksson pris. En utmärkelse som jag sätter mycket högt.

När jag började studera den fantastiska historien om Erik Jansson och

erikjansarna anade jag inte att jag skulle bli så fångad och gripen av

deras livsöden.

Jag fascinerades av den karismatiske bonden från Torstuna och

Österunda, som i trots mot statens religionsmonopol reste omkring med

sin häst och vagn och sålde spannmål som förevändning för sitt

missionerande. För det fick han utstå mycket spott och spe, kallades

”Vetemjöls-Jesus” och blev jagad av både bönder och lagens

konventikel-konstaplar.

När Erik Jansson bildat sin utomkyrkliga sekt tvingades han 1846 till

sist att fly landet med sina anhängare. De reste i enkla segelfartyg över

Atlantens stormiga hav, där nästan 200 av dem omkom, för att ta sig till

den nordamerikanska prärien i Illinois där i lugn och ro kunde

praktisera sin tro och skapa sitt ”Nya Jerusalem”, Bishop Hill. Men

ödet ville annorlunda.

Efter bara fyra år som ledare för nybyggarkolonin mördades Erik

Jansson 1850 av en svensk äventyrare, och efter ytterligare ett

decennium upphörde kolonin 1861 på grund av ekonomiska problem

och inre splittringar.

Men på sätt och vis lever Bishop Hill fortfarande vidare, dels rent

fysiskt genom sina många byggnader, som idag är ett av Sveriges

största och märkligaste minnesmärken på utländsk mark. Men framför

allt lever Bishop Hill vidare som en fantastisk berättelse över ett

mänskligt drama under en svår tid i vår historia, värd att minnas och

vårda. Och att ta lärdom av.

För då som nu, lever vi i en värld där religiös intolerans bygger murar

mellan människor och föder fanatism, våld och terror som tvingar

människor på flykt ut på stormiga hav i desperat hopp att finna frihet

och kunna skapa ett värdigt liv.

På så sätt är sökandet efter ett anständigt liv – ett ”Bishop Hill” – både

gräns- och tidlöst och berör oss allesammans.

OLOV ISAKSSON-PRISET TILL HÅKAN WALL

Det var en mycket stor anslutning till årets midsommarfirande i Biskopskulla. Drygt 300 personer beräknas ha deltagit. Bland dem även några utländska gästande deltagare

Sällskapets ordförande Tommy Andersson presenterade årets Olov Isaksson-pristagare Håkan Wall med diplom, graverad ”guldnål” och sällskapets motivering till priset.

Motiveringen till priset löd:

Bishop Hill Sällskapets Olov Isaksson Pris 2016 tilldelas en kulturens och pedagogikens mångsysslare, som i ord, bild och ton fångar läsekretsens och den lyssnande församlingens odelade uppmärksamhet på ämne och komposition.

Hans historiska forskningsarbete om den stora religiösa utvandringen till Amerika blommade ut i många tidningsberättelser och intresseväckande sammankomster. Han har bildrikt skildrat bakgrunden till utvandringen, uppbrottet i Sverige, Erik Jansson och Erikjansismen, Amerikaresan och prärievandringen, kolonibygget Bishop Hill och livet på prärien.

Årets Olov Isaksson Pris går till folkbildaren, författaren och musikern Håkan Wall.

Tyvärr fick pristagaren en oplanerad medicinsk operation på Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket gjorde att han inte själv kunde närvara. Som tur är fick han tid att skriva det tacktal som jag lästst upp. Det fysiska överlämnandet får därmed anstå till ett annat mindre publikt tillfälle.

Bishop Hill-sällskapet gratulerar Håkan Wall!

Välkommen på höstträff med Lars Nordström

image002

”Svensk utvandring till Oregon och den amerikanska Fjärran västern”          

Lördagen den 24 oktober kl. 13.00 i Messingen i Upplands Väsby.

Lars Nordström, Fil Dr., Svensk-amerikansk forskare, författare, poet och vinodlare från Portland, Oregon, USA, berättar om

”Svensk utvandring till Oregon och den amerikanska Fjärran västern”

Lars Nordström är för närvarande den ledande experten på svenskarna i Nordvästamerika, både på de som bosatte sig där under en tid präglad av den stora utvandringen och de som kom därefter och fram till idag, från ett annorlunda Sverige till ett annorlunda Amerika. Hans studier baseras på omfattande forskning och med honom själv som invandrad från Sverige.  Han har en särskilt känsla och förståelse för den personliga dimensionen i migrationen, som han vältaligt förmedlar i lysande prosa.

Förtäring: Baguette eller motsvarande rätt. Måltidsdryck, kaffe och kaka.

Avgift: 75 kr/person

Anmälan senast 21 oktober till Stina Smibacker på tel. 070-230 85 13 eller till Jens Ohlson på jens.ohlson@tele2.se (tel. 076-113 28 28).

Välkommen!

Hitta hit:

Messingen är ett kunskapscentrum vid Upplands Väsby station (byggår 2011), adress Love Almqvist Torg 1. Det finns en stor avgiftsfri infartsparkering för pendelresenärer cirka 150-200 meter söder om Messingens entré, utmed vägens högra sida mot järnvägen (efter bussation). Vid Messingen finns en busstation med bussförbindelser till en rad olika orter i norra, östra och västra delarna av Stockholm Norrort. Pendeltågen från bland annat Stockholm, Arlanda och Uppsala angör stationen var 10-15 minut.

*****

Olov Isaksson-priset till Cecilia Wejryd
2015 års Olov Isaksson-pris har tilldelats kyrkohistorikern Cecilia Wejryd som, från sin forskning om läseriet och väckelserna under de andliga förändringarna under 1800-talets svenska kyrkohistoria, berikat oss med kanske den mest betydelsefulla berättelsen om erikjansismen – väckelserörelsen som på ett dramatiskt sätt inledde den stora utvandringen till Amerika.

Biskopskulladagen den 18 juni 2015
Biskopskulladagen firades sedvanligt kvällen före midsommarafton. Tunga mörka moln och mycket regn hade präglat dagen och en del midsommarfirare hade nog mot den bakgrunden stannat hemma Ett 130-tal midsommarfirare tog sig dock till Biskopskulla och vid ankomsten upphörde regnet. Det blev regnfritt under hela sammankomsten. Även om tunga mörka moln inledningsvis lade sin sordin på firandet kom det efter hand i full gång, med resning av midsommarkrans, spelemän, folkdans och lekar. Midsommarkransar bands och såldes med framgång. Kaffe med tillbehör serverades och för den hungrige fanns det delikata grillkorvar.

Olov Isaksson Priset
Olov Isaksson Priset utdelades som avslutning på firandet, i år till kyrkohistorikern 7 Det överlämnades av ordföranden i Bishop Hill Sällskapet, Tommy Andersson.

Bishop Hill Sällskapets motivering:
Bishop Hill Sällskapets Olov Isaksson Pris 2015 tilldelas kyrkohistorikern som, från sin forskning om läseriet och väckelserna under de andliga förändringarna under 1800-talets svenska kyrkohistoria, berikat oss med kanske den mest betydelsefulla berättelsen om erikjansismen – väckelserörelsen som på ett dramatiskt sätt inledde den stora utvandringen till Amerika.

Hennes tankeväckande utgångspunkter, ambitiösa forskningsarbete och analytiskt bländande slutsatser belyses på ett iögonfallande sätt i hennes teologiska avhandling om ”Läsarna som brände böcker – Erik Jansson och erikjansarna i 1840-talets Sverige” (2002).  

Årets Olov Isaksson Pris går till prodekanen vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet Cecilia Wejryd.  

Annons